Primăria Neaua județul Mureș

Organizare examen de promovare

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI NEAUA
Telefon/Fax: 0265-585 112       E-mail: neaua @cjmures.ro
Nr. 376 din 22.02.2021

ANUNȚ

(examen de promovare)

 

Primăria Comunei Neaua, Jud. Mureș organizează în data de 25 martie 2021, cu începere de la ora 11.00 - proba scrisă, examen de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul instituției. Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Neaua, situat în Comuna Neaua, sat Neaua, nr. 15, Jud. Mureș și va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;  
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.  

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 22 februarie - 15 martie 2021 inclusiv, şi conţine în mod obligatoriu:
- copie a carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
- formularul de înscriere.

Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 17 martie 202 cu începere de la ora 11:00.

Interviul va avea loc în data de 29 martie 2021, cu începere de la ora 11:00.

 

Bibliografia pentru funcția publică din cadrul Compartimentului contabilitate al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Neaua:

1. Constituția României;

2. Ordonanța Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

4. Partea a III – a, V-a și VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea contabilităţii, nr. 82/1991, republicată4, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice, nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

 

PRIMARUL COMUNEI NEAUA

 

Veress Grigore Dominic